GYMNÁZIUM TANVALD - Základní informace, přihláška, odvolání

Gymnázium Tanvald

Pro uchazeče
Základní informace, přihláška, odvolání

 

    Základní informace k přijímacímu řízení

 

Zpráva pro rodiče žáků 5. a 9. tříd

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška:  by měla být k dispozici na Vaší ZŠ, můžete se obrátit na nás nebo si ji stáhnout zde, pro doplnění do KVINTY zde.
 


Podle zákona můžete podat nejvýše 2 přihlášky, v termínu nejpozději do 1. března 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lékařské potvrzení  není  potřeba. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška musí být potvrzena základní školou nebo doložena ověřenými kopiemi vysvědčení.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Přijímací řízení se koná podle školského zákona (ve znění poslední novelizace) a podle vyhlášky 671/2004 Sb. ve znění poslední novelizace . 

 

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů pro přijímací řízení a o doporučené formě přípravy ke zkouškám se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz nebo www.edulk.cz 

Více například na stránkách MŠMT ČR:  www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 Tiskopis přihlášky: pro OA a PRIMU, pro KVINTU

 

 

   

 Odvolání 

 Odvolání má předepsány tyto náležitosti:

- identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)

Pozor - odvolatel musí být zletilá osoba - rodič nebo zákonný zástupce žáka

- proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje

- v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé a odvolatel požaduje jeho zrušení)

- v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí

- co odvolatel navrhuje

- označení správního orgánu, jemuž je určeno

- podpis odvolatele

Pokud odvolání neobsahuje všechny uvedené náležitosti, je nutno nedostatky odstranit jako vady u podání (§ 37 správního řádu) - pochopitelně Vám poskytneme pomoc a informaci.

__________________________________________________________________________________________________________

  

 

 

(08.04.2010)